Telefoniczna obsługa klienta

Na podstawie naszych doświadczeń doszliśmy do trzech podstawowych wniosków:

 • szkolenia tego typu wymagają przeprowadzenia wielu symulowanych ćwiczeń. Ćwiczenia te nie mogę się odbywać techniką “siedzimy do siebie plecami”, ale z użyciem zestawu nagrywającego rozmowy.
 • podczas szkoleń zupełnie nieprzydatne (lub w bardzo małym stopniu) jest omawianie wiedzy teoretycznej (typu: budowanie autorytetu firmy, psychologiczne reguły komunikacji, przyczyny złej komunikacji, itp.). Przydatna jest natomiast praca nad konkretnymi sytuacjami jakie pracownik spotyka i tzw. stałymi elementami rozmowy (zgłoszenie, przejmowanie kontroli, zadawanie pytań, udzielanie informacji, itp.).
 • Pracownik obsługujący infolinię musi mieć wyrobiony zestaw nawyków. Gdy prowadzi rozmowę, nie może długo zastanawiać się nad odpowiedzią ani szukać porady w podręczniku. Dlatego jakąś umiejętność możemy uznać za opanowaną dopiero wtedy, gdy jej stosowanie nie wiąże się już z wysiłkiem ze strony pracownika.

 

CELE SZKOLENIA

Dokładne cele szkolenia zostaną określone dopiero po rozmowie z Państwem – tak, aby odpowiadały na potrzeby szkoleniowe. Cele przedstawione poniżej są jedynie propozycjami.
Po ukończeniu szkolenie uczestnik będzie:

 • świadomy swojej postawy wobec klienta i rozmów telefonicznych
 • świadomy wpływu, jaki ma sposób prowadzenia rozmowy z klientem na jego opinię o firmie
 • umiał poprawnie otworzyć rozmowę telefoniczną
 • sprawnie posługiwał się swoim głosem (tempo mowy, akcentowanie, barwa, itp.)
 • stosował się do 8 zasad dobrej obsługi klienta przez telefon
 • zadawał trafne pytania pozwalające dobrze zrozumieć sprawę / pytanie, z jakim dzwoni klient
 • w trakcie rozmowy z klientem będzie przejawiał życzliwość, dobre nastawienie i energię – tak, aby klient czuł się obsłużony w szczególny sposób
 • radził sobie z trudnym klientem: zdenerwowanym, niezadowolonym, mającym pretensje czy zbyt rozgadanym. Podczas rozmowy z tego typu klientem będzie postępował w profesjonalny sposób – tak aby go nie urazić
 • w jasny, zwięzły i zrozumiały dla klienta sposób przekazywał potrzebne klientowi informacje
 • w zrozumiały dla klienta sposób udzielał instrukcji – dopasowując się do języka i stylu komunikacji klienta
 • umiał poradzić sobie z własnym stresem i napięciem związanym z prowadzeniem rozmów telefonicznych
 • umiał zorganizować pracę na swoim stanowisku
 • umiał zastosować techniki szybkiego opanowywania wiadomości
 • umiał współpracować i wspomagać pozostałych pracowników infolinii

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

CZĘŚĆ I: TECHNIKA ROZMOWY Z KLIENTEM PRZEZ TELEFON

WPROWADZENIE

 • Style prowadzenia rozmów z klientem
 • Kwestionariusz postaw wobec klienta
 • Co jest ważne “Momenty prawdy” w kontakcie z klientem

FAZY I “STAŁE ELEMENTY” ROZMOWY Z KLIENTEM

 • odbieranie telefonu (co i jak mówić?)
 • kończenie rozmowy hold – co zrobić gdy klient musi poczekać?
 • definiowanie problemu / sprawy klienta
 • radzenie sobie z negatywnymi emocjami klienta
 • udzielanie instrukcji przejmowanie kontroli nad rozmową

UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE PODCZAS OBSŁUGI INFOLINII

 • panowanie nad głosem (sprawna komunikacja niewerbalna)
 • poprawne formułowanie myśli (sprawna komunikacja werbalna)
 • zadawanie pytań
 • udzielanie instrukcji i objaśnień
 • trafne diagnozowanie problemu / sprawy klienta
 • rozumienie emocji i nastawiania klienta
 • wyrażanie empatii
 • kontrola własnych emocji
 • radzenie sobie ze stresem

JAK ODEBRAĆ TELEFON

 • powitanie i prezentacja
 • oferowanie pomocy
 • jak zrobić dobre pierwsze wrażenie?

PRACA GŁOSEM – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA PODCZAS ROZMOWY TELEFONICZNEJ
Znaczenie komunikacji niewerbalnej
Modulacja głosu:

 • Akcentowanie Głośność Tempo i Rytm
 • Barwa głosu
 • Oddech
 • Wymowa, artykulacja, dykcja

KOMUNIKACJA WERBALNA – JAKICH SŁÓW I SFORMUŁOWAŃ UŻYWAĆ?

 • 8 zasad obowiązujących w 80% call-center
 • Jak być uprzejmym?
 • Jak mówić klarownie?
 • Używaj pozytywnych sformułowań
 • Używaj sformułowań typu “Ja” zamiast “ty”
 • Nie rozkazuj
 • Potwierdzaj zrozumienie
 • Upewniaj się, że jesteś rozumiany
 • Nie przerywaj i nie popędzaj

SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ

 • jak słuchać klienta?
 • cele pytań
 • techniki zadawania pytań
 • jak zbierać informacje od klienta?
 • jak kontrolować przebieg rozmowy poprzez pytania?
 • jak nie zadawać pytań?

TECHNIKA I ZASADY UDZIELANIA INSTRUKCJI

 • udzielanie jasnych i zrozumiałych informacji
 • dopasowywanie się do języka i stylu komunikacji klienta
 • dzielenie informacji na porcje
 • czego nie wolno robić podczas udzielania instrukcji?

PRZEKONYWANIE I PERSWAZJA

 • jak przekonać klienta – zasady
 • argumentowanie i uzasadnianie
 • wiarygodność

 

CZĘŚĆ II: TECHNIKA RADZENIA SOBIE Z “TRUDNYM” KLIENTEM

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW KLIENTA

 • 8 -stopniowa technika
 • Trafne diagnozowanie problemu
 • Proponowanie rozwiązań
 • Pozornie proste sprawy

GDY NIE MOŻNA POWIEDZIEĆ “TAK”

 • jak nie mówić “nie”
 • jak powiedzieć klientowi konstruktywne “nie”

KLIENT Z EMOCJAMI

 • jak reagować na pretensje i zarzuty klienta
 • Zdenerwowany klient – jak zmienić wroga w przyjaciela?
 • Uzyskiwanie kontroli nad rozmową
 • Uzyskiwanie kontroli nad emocjami klienta
 • Procedura E-P-R (emocje – problem – rozwiązanie)

 

CZĘŚĆ III: UMIEJĘTNOSĆI OSOBISTE

EMOCJE I STRES

 • Jak panować nad emocjami i stresem?
 • Jak nie poddać się negatywnym emocjom?
 • Jak radzić sobie z objawami stresu?
 • Jak nie dopuszczać do sytuacji stresowych? – profilaktyka
 • Jak radzić sobie z syndromem “życzę miłego dnia”?

ORGANIZACJA PRACY

 • Jak organizować własną pracę?
 • Jak sporządzać notatki?
 • Jak zorganizować swoje stanowisko pracy?

TECHNIKI UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA

 • Jak szybko opanować wszystkie informacje, których mam udzielać klientom?
 • Jak organizować informacje?
 • Jak zapamiętywać?

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

 • monitoring rozmów telefonicznych
 • udzielanie informacji zwrotnej
 • zasady współpracy podczas obsługi klienta

METODY

Metody, które najczęściej stosujemy podczas tego typu warsztatów to:

 • odgrywanie ról z użyciem nagrywających rozmowy zestawów telefonicznych
 • analizy nagrań rozmów przeprowadzanych w miejscu pracy
 • prezentacje i nagrania ilustracyjne
 • symulacje i gry
 • kwestionariusze autoanalizy
 • praca w podgrupach
 • dyskusja grupowe

ORGANIZACJA

Czas trwania: od 3 dni
Liczebność grupy szkoleniowej: Ze względu na stosowane metody szkoleniowe (w dużym stopniu angażujące uczestników w przebieg zajęć) w grupie nie powinno być więcej niż 12 osób.