Prowadzenie rozmów oceniających

Na skuteczny System Ocen Okresowych Pracowników składają się dwa aspekty:

 • techniczny – karty ocen (tzw. arkusze ocen), kryteria w nich zawarte, mechanizmy oceny, regulamin ocen, itp. (czasem tą część systemu ocen nazywamy “hardwarem” systemu ocen)
 • społeczny – umiejętności prowadzenia rozmów oceniających, nastawienie pracowników do systemu ocen – od tego zależy sposób, w jaki wypełniane są arkusze i przeprowadzane rozmowy oceniające (dlatego czasem nazywamy tą część “softwarem” systemu ocen)

Bardzo ważne jest współgranie tych dwóch aspektów systemu ocen okresowych. Nawet bardzo dobrze dopracowane arkusze ocen i regulaminy, mogą być przez kierowników nie używane lub używane źle. Z drugiej strony np. nieprzystające do sytuacji firmy kryteria oceny, ich złe definicje, mogą znacznie utrudnić kadrze kierowniczej posługiwanie się tym narzędziem.
Nasza usługa koncentruje się na stronie społecznej systemu ocen. Uczymy kierowników m.in. czym jest ocena, jak ją wykorzystywać do rozwoju pracowników, jak w sposób motywujący przeprowadzić rozmowę oceniającą, jak zaangażować pracownika w ocenę, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmów oceniających.
Jesteśmy również do Państwa dyspozycji jeśli chodzi o doradztwo z zakresu rozwiązań technicznych. W ramach usługi szkoleniowej oferujemy konsultacje dotyczące arkuszy ocen, kryteriów, regulaminu ocen, itp. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zasugerować Państwu zmiany w narzędziach i procedurach – tak by podczas szkolenia, kierownicy mogli poznać możliwie najlepsze narzędzia i rozwiązania.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • będą umieli scharakteryzować cele i główne założenia systemu ocen w Państwa Firmie
 • będą poprawnie wypełniać arkusze ocen będą sprawnie posługiwać się arkuszem oceny podczas rozmowy oceniającej,
 • rozwiną i udoskonalą następujące umiejętności interpersonalne potrzebne do przeprowadzenia rozmowy oceniającej: aktywne słuchanie, zadawanie pytań, udzielanie informacji zwrotnej będą nadawać rozmowie oceniającej odpowiednią strukturę i prowadzić ją w sposób motywujący pracownika do efektywniejszej pracy
 • będą przeciwdziałać mechanizmom psychologicznym, utrudniającym obiektywną ocenę pracownika
 • będą ustalać z pracownikiem konkretne, mierzalne i rozwijające cele na przyszłość
 • będą umieli przeprowadzić rozmowę oceniającą z tzw. trudnym pracownikiem (np. z pracownikiem agresywnym lub nieśmiałym)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

WPROWADZENIE

 • Cele i główne założenia Systemu Oceny Pracy w Firmie
 • Ocena jako narzędzie kierowania – korzyści z systemu oceny dla kierowników

MECHANIZMY OCENY – JAK ZWIĘKSZAĆ SKUTECZNOŚĆ OCENY?

 • Najczęstsze błędy oceny – rodzaje błędów, na jakie narażona jest osoba oceniająca
 • Sposoby przeciwdziałania błędom oceny

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ – NARZĘDZIE OCENY

 • Zasady posługiwania się kartą oceny
 • Jak rozumieć kryteria oceny?
 • Jak interpretować poszczególne punkty skali ocen?
 • Jak poprawnie wypełniać kartę oceny?

PRZEKAZYWANIE OCENY – ROZMOWA OCENIAJĄCA

 • Przygotowanie do rozmowy oceniającej
  • przygotowanie pracowników do rozmowy oceniającej
  • zebranie potrzebnych informacji i argumentów
  • przygotowanie odpowiedniego miejsca do rozmowy oceniającej
 • Struktura rozmowy oceniającej
  • propozycja scenariusza rozmowy oceniającej
  • dobór sposobu prowadzenia rozmowy w zależności od doświadczenia i nastawienia pracownika
  • samoocena – kiedy i w jaki sposób z niej korzystać?
 • Zasady prowadzenia skutecznej rozmowy oceniającej
  • angażowanie pracownika (m.in. poprze zadawanie pytań)
  • informowanie zarówno o mocnych jak i słabych stronach pracownika (zasady udzielania informacji zwrotnej czyli tzw. feedbacku)
  • koncentracja na konkretach
  • rozwiązywanie problemów – docieranie do przyczyn niezadowalających sytuacji w pracy
 • Trudne sytuacje w trakcie rozmów oceniających
  • jak angażować pracownika milczącego, “zamkniętego”?
  • jak kontrolować przebieg rozmowy z pracownikiem agresywnym, który nie zgadza się z oceną?
  • inne sytuacje proponowane przez uczestników szkolenia
 • Zakończenie i podsumowanie rozmowy oceniającej
  • ustalanie zadań, mających na celu poprawę efektywności pracy
  • ustalanie zadań, mających na celu rozwój pracownika

CO DALEJ – JAK KORZYSTAĆ Z OCENY W TRAKCIE BIEŻĄCEJ PRACY?

 • Konsekwentne egzekwowanie ustaleń z rozmowy oceniającej
 • Nawyk bieżącej oceny

METODY

Metody, które zostaną zastosowane w trakcie szkolenia nt. rozmowy oceniającej:

 • prezentacja
 • dyskusja grupowa
 • praca z arkuszami oceny (obwiązującymi w Państwa Firmie)
 • kwestionariusze
 • odgrywanie ról z użyciem kamery
 • praca w małych grupach.

Szkolenie jest prowadzone przez dwie osoby.

 

STRONA ORGANIZACYJNA

Czas trwania szkolenia: Od jednego do dwóch dni (po 8 godzin zajęć)
Liczebność grupy szkoleniowej: Ze względu na stosowane metody szkoleniowe (w dużym stopniu angażujące uczestników w przebieg zajęć) grupa nie powinna być zbyt liczna (optymalna liczba to 12-16 osób).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tą tematyką to zapraszamy również na nasz serwis: ocena pracy – jak poradzić sobie, gdy cię oceniają, jak oceniać podwładnych, jak zarządzać systemem ocen pracowniczych.